ماليخوليا و عرفان شرقی در سینمای ترکیه / فاطمه مقدسی

نقد فیلم خواب زمستانی اثر نوری بیلگه جیلان

16 آذر 1402 13:58