کارگردانی در آغاز ماجرا (با همکاری دانشگاه هنر)

کارگردانی در آغاز ماجرا (با همکاری دانشگاه هنر)
بر اساس 0 نظر
لینک دوره

اطلاعات کلاس

40 نفر

همچنان ظرفیت باقیست
بهنام بهزادی

بهنام بهزادی

اطلاعات بیشتر
تعداد جلسات 10 جلسه
رزرو دوره